Vegdirektoratet mener de har gode nok prosedyrer for hvordan Vegvesenet vurderer avskiltning på grunn av støy.

I juni skrev vi at Vegvesenet Region Sør klippet skilter som aldri før på grunn av støy. I den forbindelse har NMCU bedt om svar fra Vegdirektoratet om prosedyrene er gode nok. Vi ønsket en tydeligere grense for når en kontrollør kan gå til det skritt å avskilte. Vi ønsket at en skjønnsmessig vurdering skulle erstattes med konkrete støymålinger.

Vil behandle støykrav etter ferien

Ifølge Vegdirektoratet ble det i 2017 avskiltet 29 to-hjulinger på grunn av feil på “støydempingsanlegg”. Fire av disse var mopeder. Direktoratet mener dette at antallet er beskjedent og at hendelsene er spredd over hele landet, uten overvekt i Region Sør.  Inklusive de 29 avskiltingene fikk 383 motorsykler mangellapp på grunn av eksosanlegg som støyet for mye.

I paragraf 36 1 bokstav c i veitrafikkloven står det at et kjøretøy kan avskiltes dersom det  “ikke er i forsvarlig stand eller kjøretøyets last ikke er forsvarlig sikret”. Et støynivå som er så høyt at det forstyrrer eller påvirker andre trafikanter negativt kan bli rammet av denne paragrafen, og føre til at kjøretøyet umiddelbart ilegges bruksforbud, dvs. avskiltes. En slik vurdering kan foretas skjønnsmessig av den aktuelle tjenestemannen, også fordi det kan være svært vanskelig å utføre en forskriftsmessig, instrumentbasert støykontroll ute på landvegen.

Når det gjelder kontroll langs vei mener direktoratet at det i de fleste tilfeller blir gitt en kontrollseddel med krav om etterkontroll. Avskiltning skjer kun i ytterste konsekvens, noe også statistikken viser. Vegdirektoratet ser derfor ikke noe behov for å endre gjeldende instrukser, og understreker igjen at terskelen for å avskilte er svært høy, og at støyen må være til vesentlig sjenanse for omgivelsene for at bruksforbud skal ilegges.