NMCU kjemper for MC-oppkjøring

NMCU er sterkt kritisk til regjeringens ønske om å halvere antall steder for oppkjøring med motorsykkel.

Allerede i fjor høst instruerte Samferdselsdepartementet Vegdirektoratet og Statens vegvesen (SVV) om å redusere SVVs kostnader med inntil 1,7 milliarder kroner fram til årsskiftet 2023/2024.
SVV kan ikke motsette seg en slik instruks, og utarbeidet en omfattende spareplan. I en begrenset høring presenterte SVV nedleggelse av tilbud ved trafikkstasjoner over hele landet SVV. NMCU ble invitert til å komme med innspill til høringen.
I SVVs forslag ble det lagt opp til at tilbudet om MC-oppkjøring skal reduseres fra 54 til 28 steder i Norge. I vårt høringssvar har vi ikke bare tatt til orde for å opprettholde samtlige av dagens steder for MC-oppkjøring, men faktisk øke antallet til 57. Dette begrunner vi med at det bør være mulig å avlegge MC-førerprøve alle de stedene SVV i framtida vil at det skal kunne avlegges førerprøve for bil.

Like etter at høringsfristens utløp 6. mai, gikk prosjektleder for «Framtidens Statens vegvesen» Kjell Inge Davik ut med en kronikk på Vegnett.no, der budskapet var at nedleggelse av steder du kan avlegge førerprøve faktisk vil øke trafikksikkerheten.

Kronikken kan du lese her: Vegnett-kronikk

Som høringsinstans i sakens anledning har NMCU brukt mye tid på å sette seg inn i dokumentene. Vi reagerer på enkelte av Daviks påstander og har kommet med følgende tilsvar til hans kronikk:

Færre trafikkstasjoner = færre MC-ulykker??

Prosjektleder Kjell Inge Davik gjør på Vegnett.no (9.mai) et tappert, men dessverre temmelig mislykket, forsøk på å forsvare den foreslåtte nedleggelsen av et 20-talls trafikkstasjoner landet over.

Davik peker blant annet på den omfattende digitaliseringen som har funnet sted de siste årene, og viser i den forbindelse til at vi nå kan levere salgsmeldinger på nettet. Det er åpenbart riktig, men samtidig fullstendig irrelevant. Det faktum at jeg kan levere min salgsmelding på nett reduserer ikke behovet for de øvrige tjenestene trafikkstasjonen utfører. Både førerprøve og teknisk kjøretøykontroll forutsetter et fysisk oppmøte på trafikkstasjonen, og så lenge dette er noe staten har monopol på må vi forvente at det finnes en trafikkstasjon i rimelig nærhet. At digitaliseringen har spart Statens vegvesen for arbeid er hevet over tvil. Hvorfor denne besparelsen skal omsettes i et redusert servicetilbud er ubegripelig.

Helt galt blir det imidlertid når Davik påstår at et redusert antall trafikkstasjoner også vil føre til færre motorsykkelulykker. Resonnementet synes å være at en kraftsamling omkring færre lokasjoner vil heve kompetansen på den enkelte trafikkstasjon, noe som vil bedre kvaliteten på føreropplæringen og dermed «forsterke innsatsen mot trafikkdøden». Dette vil særlig komme vordende mc-førere til gode, noe som er spesielt viktig siden ulykkestallene for denne gruppen ikke synker like raskt som for andre trafikantgrupper.

Det siste er igjen åpenbart riktig, men samtidig helt irrelevant. Det er foretatt en rekke studier av ulykkesutviklingen for motorsykkel, mange av dem utført av Daviks egen etat. Jeg kan ikke erindre at sensor-kompetansen hos Vegvesenet noen gang har blitt nevnt som nøkkelen til å få ned ulykkestallene. Det betyr ikke at myndighetene ikke spiller noen rolle her. Det gjør de selvsagt. Vegdirektoratet legger rammene for føreropplæringen, og sørger for at førerprøven gjennomføres i henhold til de definerte opplæringsmålene. Men det er med respekt å melde ikke kvaliteten på selve førerprøven som avgjør hvor god eller dårlig føreren er. Førerprøven skal dokumentere at kandidaten i tilstrekkelig grad har nådd opplæringsmålene, men det er ikke her selve opplæringen finner sted. Den foretas av trafikkskolene, og av foreldre og andre som øvelseskjører. Det er heller ikke slik at opplæringen slutter med bestått førerprøve. Tvert imot omtales en bestått førerprøve ofte som en tillatelse til å drive fortsatt øving, men nå uten ledsager!

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) protesterer på Daviks misbruk av ulykkesstatistikken. Det er riktig at ulykkestallene for MC ikke synker like raskt som for bil, men dette skyldes ikke at motorsykkelen er blitt farligere, men derimot at bilene de senere årene er blitt veldig mye sikrere. Det relative forholdet mellom bil og MC har endret seg, men faktum er at det aldri har vært sikrere å kjøre MC i Norge enn det er i dag!

Når ulykken først er ute er det heller ikke slik at det er de unge, nyutdannede som forulykker. Derimot er godt voksne menn overrepresentert i tallmaterialet. Dette er en gruppe som overhode ikke vil bli påvirket av Daviks strategi om å øke kompetansen gjennom færre trafikkstasjoner. Vi tror heller ikke de unge vil vinne noe særlig på det, for når de kjører galt er det oftest ikke på grunn av manglende ferdigheter, men derimot som følge av dårlige holdninger. Og der spiller ikke sensor-kompetansen noen særlig rolle.

Norsk Motorcykkel Union er selvsagt opptatt av at Vegvesenets sensorer skal være så dyktige og erfarne som mulig. Vi er heller ikke imot at de skal bli enda bedre, selv om nivået allerede i dag er veldig høyt. Vi protesterer imidlertid på at omsorgen for vår trafikksikkerhet skal brukes som argument for å legge ned trafikkstasjoner. Det har ingenting med saken å gjøre. Som skatte- og avgiftsbetalere forventer vi at Vegvesenet opprettholder sitt servicenivå for motorsyklister – og andre som måtte rammes av nedleggingsplanene. Og som interesseorganisasjon forventer vi at myndighetene fortsetter å støtte opp om trafikksikkerhetsarbeidet der det utgjør en forskjell – og slutter å bruke det som vikarierende argument der det ikke hører hjemme.

Odd Terje Døvik

Leder, Norsk Motorcykkel Union