1. januar i år innførte EU nye typegodkjenningsregler for lette kjøretøyer (gruppe L). Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å tilpasse seg disse reglene. På grunn av noen formaliteter er norsk implementering av forordningen noe utsatt.

De nye typegodkjenningsreglene kommer som en såkalt forordning, noe som betyr at det ikke finnes slingringsmonn for nasjonale tolkninger. Reglene må innføres bokstav for bokstav. De nye reglene overskriver den norske Kjøretøyforskriften og inneholder skjerpede, tekniske krav, særlig på områdene sikkerhet og miljø. Den nye forskriften blir i kortform kalt Motorsykkelforskriften. Den gamle Kjøretøyforskriften vil imidlertid fortsatt eksistere, blant annet som grunnlag for nasjonale enkeltgodkjenninger og nasjonal godkjenning av små serier.

FEMA og FIM Europe har siden 2008 deltatt aktivt i prosessen med utforming av den nye forordningen og har faste representanter i EU-kommisjonens Motorcyle Working Group. Gjennom dette arbeidet har FEMA/FIM Europe fått gjennomslag i en rekke saker, som for eksempel at det ikke lenger er mulig å ha nasjonal 100hk-grense, at reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon fra motorsykkelens datahjerne skal være tilgjengelig for alle, at produsentene må oppgi CO2 utslippstall for alle nye modeller, at det ikke skal innføres anti-trimmingsregler for tunge motorsykler og at det fra 2020 blir innført et krav om at utslipp fra tunge motorsykler må være innenfor grenseverdiene for typegodkjenning i minst 35.000km.

Noen fabrikanter lanserte allerede i fjor modeller som tilfredsstiller kravene i den nye typegodkjenningsforordningen
Noen fabrikanter lanserte allerede i fjor modeller som tilfredsstiller kravene i den nye typegodkjenningsforordningen

Et annet hovedmoment som har betydning for oss motorsyklister er at motorsykler får strengere utslippsgrenser: Euro 4 fra 2016 og Euro 5 fra 2020. Dette er bra fordi motorsykler har vært i ferd med å få et rykte som mer «skitne» enn biler. Hvorvidt utslipp fra motorsykler kan sammenliknes 1:1 med utslipp fra biler er usikkert fordi de to kjøretøygruppene bruker helt ulik testsyklus. Fjorårets skandale, der VW manipulerte utslippsverdiene fra en av sine mye brukte dieselmotorer, har imidlertid ført til krav i EU om at bil må få en dynamisk testsyklus, slik MC allerede har. Det kan derfor hende at motorsykler er renere enn mange tror. FEMA/FIM Europe vil forsøke å avklare dette spørsmålet med MC-industrien og EU-kommisjonen.

For å registrere miljømessige feil innføres krav om at L-kjøretøy skal ha et såkalt egendiagnosesystem, på engelsk kalt On Board Diagnostics (OBD). De fleste moderne motorsykler har allerede en enkel form for OBD, men for å overvåke motorens utslipp av forurensende gasser kreves et mer avansert system med flere sensorer (OBD II). Det blir også innført et krav om at nye L3e-A1 sykler (lett MC) fra 1. januar 2017 må ha enten ABS (blokkeringsfrie bremser) eller CBS (kombinerte bremser) og at nye L3e-A2 (mellomtung) og L3e-A3 (tung) fra samme dato må være utstyrt med ABS. Det blir fortsatt mulig med nasjonal typegodkjenning av små serier. Maks antall for slik småserieproduksjon er i den nye forordningen satt til 75 enheter per år for L3e tohjulinger og til maks 150 enheter per år for L4e sidevogn, noe MC-organisasjonene ikke hadde innvendinger mot. Den nye forordningen innfører også et mer omfattende tilsyn med markedet for lette kjøretøyer. Dette er bra fordi det er avslørt at enkelte produsenter (utenfor Europa) har oppgitt uriktige typegodkjenningsopplysninger, noe som til syvende og sist rammer oss forbrukere.

Når det gjelder bruktimport av enkeltgodkjente kjøretøy fra utlandet har EU meddelt at et EØS-land bare kan nekte godkjenning av et slikt kjøretøy om man kan bevise at det utgjør en fare for «folkesunnheten». Denne endringen er et stort framskritt. Ellers gjelder fortsatt regelen om at brukte kjøretøy med EU-typegodkjenning (CoC) automatisk er godkjent i Norge.