Nytt fra sentralstyret

Sentralstyret i NMCU hadde møte på «Teams» onsdag 21. april.

Nedgangen i medlemstallet har flatet ut og viser en forsiktig økende tendens. Det er iverksatt tiltak for oppfølging av enkeltmedlemmer og klubber, og hovedkontoret har engasjert kretsene i arbeidet.

Økonomirapporten viser at resultatet etter årets 3 første måneder er omtrent som forventet i budsjettet, men litt bedre enn på samme tid i fjor.

MC-bladet #2-21 ble publisert i uke 12. Distribusjonen skjer fremdeles digitalt, og medlemmene finner bladet på «Min Side». I nr. #3-21, som kommer i juni, planlegges det stoff knyttet til stortingsvalget.

Det er flere høringer under arbeid, blant annet en lokal høring for Innlandet Fylkeskommune hvor Oppland krets er mottager.

Protokollen fra sentralstyremøtet vil bli lagt ut på «Min Side» for våre medlemmer så snart den er formelt godkjent.

Neste sentralstyremøte er berammet til 29. mai, og vil om mulig bli avholdt med møtedeltagerne fysisk til stede.

For sentralstyret,

Odd Terje Døvik, leder