Nytt fra Sentralstyret

Sentralstyret i NMCU møttes på «Teams» lørdag 13. februar, samme dag som årsmøtet 2021 skulle vært avholdt. Som kjent er gjennomføringen av årsmøtet 2021 utsatt til oktober pga. Covid19-restriksjonene.

Fire av sentralstyrets seks medlemmer var ikke på valg i år. Valgkomiteen hadde innstilt på gjenvalg av de siste to.  For å sikre normal drift og kontinuitet har et samlet sentralstyre besluttet å bli sittende i sine verv frem til ordinært valg kan gjennomføres på årsmøtet, som er berammet til lørdag 23. oktober.  De lange linjene for NMCUs virksomhet, herunder de overordnede interessepolitiske føringene, ligger fast. Oppdukkende utfordringer og nye oppgaver må håndteres i tråd med disse inntil årsmøtet kan samles og nye vedtak kan fattes

Den økonomiske situasjonen til NMCU er som kjent direkte knyttet til medlemstallet. Dette viser fortsatt en fallende tendens, selv om nedgangen har flatet litt ut. Vi får stadig nye medlemmer, men. mister samtidig enda flere i den andre enden. Både sentralstyret og sekretariatet er opptatt av dette, og vil følge utviklingen tett.  Det arbeides med å forenkle både innmelding og kontingentbetaling, og overfor klubbene er det igjen åpnet for at de som ønsker det kan betale sin kontingent gjennom klubben. Ambisjonen er fortsatt å snu trenden, og legge grunnlag for ny vekst.

Sentralstyret hadde fremmet forslag overfor årsmøtet om å legge ned MC-bladet, og gjennomføre en heldigitial kommunikasjonsstrategi. Vi vet det er ulike syn på denne saken, og utgivelsen av bladet er i tillegg vedtektsfestet. Inntil det foreligger et formelt årsmøtevedtak vil derfor MC-bladet bli laget som før, men det vil kun bli distribuert elektronisk. Vi vil forsøke å gjøre det lettere for våre medlemmer å få tilgang på MC-bladet via «Min side», da vi har fått tilbakemeldinger om at dette er litt tungvint pr i dag. Medlemmer som av ulike grunner ikke får tilgang på bladet bes kontakte sekretariatet umiddelbart.

Årsmøtet skulle vedtatt både et budsjett og en virksomhetsplan for 2021. Det sier seg selv at vi ikke kan vente til oktober med å få dette på plass. Sentralstyret har derfor besluttet å gå videre på basis av forslagene til hhv budsjett og virksomhetsplan slik disse foreligger i årsmøtepapirene.

Protokollen fra sentralstyremøtet vil bli lagt ut på Min Side når den er formelt godkjent.

Neste sentralstyremøte er berammet til 20.mars, og vil også da foregå på «Teams».

For sentralstyret,

Odd Terje Døvik, leder