I mer enn 40 år har NMCU arbeidet for at motorsyklistene skal kunne ferdes på veiene uten unødige begrensninger.

Når vi ser på resultatene vi som organisasjon har oppnådd, må vi kunne si at vi har lyktes godt. NMCU er en godt organisert union med svært god gjennomslagskraft i de viktigste sakene.

Årsmøtet valgte Hans Petter Strifeldt til ny leder

Det finnes 176 000 registrerte motorsykler i Norge og resultatene NMCU oppnår kommer alle norske motorsyklister til gode. Likevel er det ikke til å stikke under en stol at under ti prosent av motorsyklistene er medlemmer. Årsakene kan være mange, men det er i alle fall ikke mangel på resultater. I årsberetningen ble det pekt på at NMCU ikke er kjent blant de nye motorsyklistene. Altfor mange har aldri hørt om organisasjonen, og de som har det, anser NMCU som en del av et slags samfunnstilbud som de likevel nyter godt av.

NMCU mottar ingen driftsstøtte. Jobben gjøres utelukkende basert på medlemskontingenten. For å ivareta vår slagkraft, trenger vi å sikre vårt økonomiske fundament ved å gjøre oss relevante for nye grupper motorsyklister.  Årsmøtet valgte derfor et nytt sentralstyre som kan fokusere på å synliggjøre organisasjonen. NMCU trenger mer synlighet, mer gjennomslag, og mer tilstedeværelse på alle arenaer. Det er på høy tid å starte den viktige snuoperasjonen hva gjelder medlemsutviklingen.

Her finner du sentralstyrets årsberetning for 2015-2016

Her finner du regnskapet for 2015-2016

Her finner du virksomhetsplan for 2016-2017

Her finner du en presentasjon av sentralstyret i neste driftsår

Her finner du årsmøtereferatet.