Statens vegvesen har, mot råd fra så godt som samtlige organisasjoner i MC-sektoren, innført delt praktisk førerprøve på motorsykkel. Avgjørelsen har av de fleste blitt tolket som at kjøregård og trafikal prøve må gjennomføres på ulike tidspunkter (ulike dager). Dette ville etter vår mening føre til økte kostnader for elevene og et logistisk mareritt for trafikkskolene.

(f.v.) Roger Dalsaune (ATL), Tore Johannsen (TF), Bente Skjetne (SVV), Jan Kristiansen (MCF), Lars Sverdrup Johansen, (SVV), Dag Terje Langnes (SVV), Lars-Inge Haslie (SVV), Morten Hansen (NMCU) og Stig Ohrvik (TF).
(f.v.) Roger Dalsaune (ATL), Tore Johannsen (TF), Bente Skjetne (SVV), Jan Kristiansen (MCF), Lars Sverdrup Johansen, (SVV), Dag Terje Langnes (SVV), Lars-Inge Haslie (SVV), Morten Hansen (NMCU) og Stig Ohrvik (TF).

I fjor gikk det også masse rykter om at flere trafikkstasjoner skulle legge ned tilbud om førerprøve på MC. Vi kunne for eksempel lese i media at MC-tilbudet på Billingstad i Asker og på Lillehammer allerede var avviklet. Ryktene gjorde at organisasjonene i MC-sektoren ba om et møte med Samferdselsdepartementet. I dette møtet avkreftet statssekretær Bård Hoksrud at det var tatt noen avgjørelser om å redusere MC-tilbudet ved trafikkstasjonene. Hoksrud lovte også at sektororganisasjonene ville bli holdt orientert om utviklingen.

Møte med Vegdirektoratet: Både delt praktisk førerprøve og framtidig tjenestetilbud stod på dagsorden når Vegdirektoratet hadde innkalt NMCU, MC-importørenes forening (MCF), Autoriserte trafikkskolers landsforbund (ATL) og Trafikkforum til avklaringsmøte 15. april. Direktoratet tok åpenbart disse sakene på største alvor for man stilte med ikke mindre enn fire representanter i møtet, deriblant prosjektleder for implementering av TK brukerstrategi og avdelingsdirektøren på seksjon for trafikkopplæring og førerkort.

Begge de praktiske prøvene på samme dag: Når det gjelder delt praktisk førerprøve kom direktoratet tidlig i møtet med en viktig avklaring, nemlig at trafikkstasjonene har fått beskjed om at det så langt mulig skal legges til rette for at begge de praktiske prøvene skal kunne tas på samme dag. Vi skyndte oss å spørre om hva «så langt mulig» betyr, og svaret fra direktoratet var krystallklart: – Det betyr at trafikkstasjonene skal ha et tilbud som gjør at kandidater som ønsker det skal kunne bestille tid til trafikal prøve på samme dag som prøven i kjøregård. Sett fra sektororganisasjonenes ståsted er dette gode nyheter. For alle praktiske formål er situasjonen rundt førerprøven akkurat som tidligere, bortsett fra at de som ønsker det nå har fått mulighet til å dele opp prøven på ulike dager. Så i denne saken er organisasjonene i MC-sektoren godt fornøyd med Vegdirektoratets avklaring.

Framtidig tjenestestruktur: Møtet med direktoratet var også en oppfølging av sektororganisasjonens møte med Samferdselsdepartementet i fjor høst, der det ble lovet at vi skulle holdes oppdatert om utviklingen. Vi fikk derfor en omfattende orientering om framtidig tjenestestruktur i Statens vegvesen.Vegdirektoratet er nå i ferd med å starte et stort prosjekt der man gjennom en helhetlig gjennomgang skal se på mulige endringer i tjenestestrukturen. Målet er å få til forenklinger og forbedringer i tjenestetilbudet. Nye løsninger skal ha et brukerfokus (kundefokus) og én viktig endring er at primær kanal mot publikum skal være digital. I praksis betyr det selvbetjeningsløsninger på nett for alle tjenester som ikke krever personlig oppmøte.

Man la ikke skjul på at målet med effektiviseringen er å spare penger. Det finnes imidlertid klare politiske føringer for prosjektet. Blant annet stiller departementet krav om at faglig kvalitet på tjenestene skal oppfylles og at ny tjenestestruktur skal bidra til likebehandling og forutsigbarhet. Videre at minimum 70% av brukerne bør ha mindre enn to timers reisevei og at verdien av nærhet og korte avstander for kundene må hensyntas. Det skal også være et likeverdig tilbud over hele landet og det må vurderes om endringer overfører kostnader fra det offentlige til private (ikke ønskelig). Samferdselsdepartementet har presisert overfor Vegdirektoratet at alle forslag til endringer i tjenestetilbudet skal forelegges departementet før de eventuelt iverksettes. Dette har Vegdirektoratet igjen presisert overfor vegvesenets regioner, som har ansvar for den operative delen av virksomheten. Og foreløpig er det kun interne diskusjoner som pågår. Ingen konkrete forslag er utformet. Likevel har det vært mye prat og rykter blant de ansatte ute på trafikkstasjonene. Det er forståelig at ansatte blir bekymret, men sektororganisasjonene synes det er uheldig at man går ut i media og flagger nedleggelser og innskrenkninger i tilbudet når ingen avgjørelser faktisk er tatt.

Når det gjelder tilbud om praktisk førerprøve sa Vegdirektoratet at én mulig endring kan være at den flyttes fra en trafikkstasjon til et annet og mer egnet område. Vi skyndte oss å spørre om man da så for seg at den trafikale prøven også kunne gå ut fra dette området og svaret på det var et klart ja. I den forbindelse må vi huske de politiske føringene om nærhet og korte avstander for kundene. Direktoratet var heller ikke fremmed for et framtidig samarbeid med trafikkskolebransjen og andre om felles gode og sikre kjøregårdsområder der man kan hente ut synergier gjennom sambruk og deling av kostnader. Dette er imidlertid et spørsmål som krever en grundig juridisk gjennomgang.

Prosessen med en helhetlig gjennomgang av tjenestetilbudet er planlagt startet i mai i år. Eksterne interessenter informeres underveis. Etatens forslag er planlagt sendt ut på ekstern høring vinteren 2016, med samfunnsøkonomisk analyse og oversendelse til Samferdselsdepartementet for beslutning våren 2016. Sektororganisasjonene vil få anledning til å kommentere alle forslag til endringer i høringsrunden. Med denne redegjørelsen fra Vegdirektoratet er organisasjonene i MC-sektoren beroliget. Vi håper at også de ansatte på trafikkstasjonene slutter med å sende ut feilaktige signaler som kun bidrar til å skape økt usikkerhet i en fra før nokså usikker sektor.