Rapport MC-befaring, Vest-Agder 2016

Årlig blir om lag 20-30 motorsyklister drept i trafikken. Selv om det over tid har vært en markant risikoreduksjon for MC-førere og mopedførere, er risikoen fortsatt høy sammenlignet med bilførere. Statens vegvesen har derfor, i samarbeid med
brukerorganisasjonen Norsk Motorcykel Union (NMCU), utarbeidet en egen motorsykkel- og mopedstrategi.

Strategien har som mål for å øke trafikksikkerheten og redusere antall
ulykker for motorsykkel og mopedførere.
Temaanalyse – Dødsulykker på motorsykkel 2005-2009 oppgir at vegmiljøet i liten grad er en direkte årsak til dødsulykker på mc. I tilfeller hvor vegmiljøet var en medvirkende årsak er det ofte grus eller annet i kjørebanen som er medvirkende årsak knyttet til vegmiljøet.

Vegmiljøet var medvirkende årsak til økt skadeomfang i 22 % av dødsulykkene.
Ulykkesstatistikken viser at motorsyklister har forholdsvis høyere risiko for å bli skadd når uhellet først er ute. Med tanke på dette så er det viktig å sikre forutsigbare vegforhold og tilstrekkelige sikkerhetssoner, slik at man legger de fysiske forholdene til rette for sikker ferdsel.
Flere steder i landet har Statens vegvesen i tråd med nasjonal strategi gjennomført TSrevisjoner med særlig fokus på mc-sikkerhet. Med bakgrunn i dette ble det fra NMCU fremmet forslag via mc-forum i fylket, om å gjennomføre et tilsvarende tiltak i Vest-Agder.

Leder av TK område Agder, Terje Bekker tok på seg ansvaret for en gjennomføring av en slik TS-revisjon med fokus på mc-sikkerhet.
Den aktuelle strekningen ble valgt ut i fra at det på Fv. 468 fra Tonstad til Svartevann er satt i gang et oppgraderings prosjekt, og at det derfor vil være enklere å få implementert aktuelle tiltak. Observasjoner fra befaringen vil kunne bidra til at eksisterende sikkerhetsproblem kan rettes opp under oppgraderingen. Videre valgte man også å se på strekningen Fv. 986/Fv 500 fra Suleskard til Lysebotn siden dette ligger i samme området, og er mye brukt strekning for mc.

 

Les mer