Statsbudsjettet 2021

I forbindelse med revidert budsjett for 2019 berømmet NMCUs styreleder, Odd Terje Døvik, regjeringen for å følge opp valgløfter og regjeringserklæringer. Døvik understreket at organisasjonen satte pris både på avgiftsreduksjon og det faktum at MC ble behandles likt med bil når fritaksgrensen for engangsavgift ble senket fra 30 til 20 år. Men, han la også til:

  • Prinsipielt mener vi fremdeles at overgangen til et miljøbasert avgiftssystem må innebære at kubikk-avgiften skrotes til fordel for en NOx-avgift, og det vil vi fortsette å kjempe for. Det er imidlertid en mer prinsipiell sak som nok hører hjemme i et ordinært statsbudsjett.
    Kanskje det kommer i 2020?

Dessverre ser vi i forslaget til budsjett for 2021 at vi ikke er imøtekommet på dette punktet: Kubikk-avgiften foreslås beholdt (men øker selvsagt med 3,5% som alt annet)

I tillegg er vi fremdeles ikke i nærheten av prinsippet om «To hjul – halv avgift». Dette var et prinsipp vi fikk gjennomslag for i 2003, etter 20 års kamp. Gjennom tre valgkamper – i 2001, 2005 og 2009 –  har flere partier støttet NMCU i saken om «halv årsavgift for MC».
I de siste årene, og etter at årsavgiften endret navn og ble til en trafikforsikringsavgift, har denne sakte men sikkert steget, og er nå et stykke unna «halv-avgift».

Vi ser at trafikkforsikringsavgiften for MC nå er ca. 30% lavere enn avgiften for bensinbil, men den skulle vært 50% lavere, noe som, tilsier en døgnpris på kr 4,20, ikke 5,85 som foreslått i budsjettet

I Granavold-erklæringen, som fortsatt gjelder, står det følgende om motorsykkel: «Legge bedre til rette for motorsykkel som et miljøvennlig transportalternativ».

Vi finner lite i budsjettforslaget som bygger opp under dette.

NMCU vil fremdeles arbeide for å få til en redusert trafikkforsikringsavgift for tohjulinger og vil legge frem våre synspunkter i de pågående budsjettforhandlinger.
Vi holder fremdeles fast på at:

  • en motorsykkel tilbringer mindre tid i trafikken da den ikke står i kø, og kan benytte kollektivfeltene uten å være til hinder for kollektivtrafikken
  • en motorsykkel bruker mindre plass i trafikken og frigjør plass til annen trafikk
  • stimulering til økt bruk av motorsykkel som personlig og profesjonelt motorisert transportmiddel kan bidra til å løse framkommelighets- og parkeringsproblemene i de store byene