Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen, Region øst. Tilsynssaka omhandlar styring og oppfølging av driftskontraktar.

Med bakgrunn i tilsynsfunna har Vegtilsynet gjeve fire tilrådingar. Tilsynspart skal innan fastsett frist kome med tilbakemelding på korleis tilrådingane vil verte handtert, saman med ein tidsplan for gjennomføring av eventuelle tiltak.

Les mer