Temamøte om motorsykkel og moped

NMCU deltok 23. mars i Statens vegvesen sitt temamøte om motorsykkel og moped

Dette er et ledd i arbeidet med revisjon av «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg» som vi påbegynte i uke 11. Det avholdes temamøter innenfor de ulike innsatsområdene i tiltaksplanen utover våren, og dette var ett av møtene. Vi er også invitert til å delta på temamøte om drift og vedlikehold (av veg) som er svært viktig for motorsyklistene.

Statens vegvesen leder arbeidet med planen og var følgelig vert for møtet der også øvrige organisasjoner, fagpersoner og bransjen deltok. I denne fasen er det lagt opp til diskusjoner om aktuelle tiltak for å nå målsettingene for perioden. De ulike aktørene kan ha ulik vinkling og tilnærming for å nå målene så det er viktig at NMCU deltar for å belyse dette fra motorsyklistenes side.

Som en logisk videreføring av dette arbeidet vil revisjon av «Nasjonal strategi og handlingsplan for motorsykkel og moped» for samme periode også bli igangsatt i løpet av våren 2021.

Endelig utgave av «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025» er planlagt ferdig ca. 1. mars 2022, hvorpå tiltaksplanen overleveres Samferdselsdepartementet.