Temamøte om drift og vedlikehold av vei

NMCU deltok 15. april i Statens vegvesen sitt temamøte om drift og vedlikehold av vei.

Dette er et ledd i arbeidet med revisjon av «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg» som vi påbegynte i uke 11. Det avholdes temamøter innenfor de ulike innsatsområdene i tiltaksplanen utover våren, og dette var ett av møtene. Veivedlikehold er ikke et område for NMCU primært, men motorsyklistene er veldig avhengig av skikkelige forhold på vei og infrastruktur så derfor er vi engasjert i arbeidet. Vi har tidligere også deltatt på temamøte om motorsykkel og moped.

Statens vegvesen leder arbeidet med planen og var følgelig vert for møtet hvor interesseorganisasjoner, offentlige instanser og fagpersoner deltok. I denne fasen er det lagt opp til diskusjoner om aktuelle tiltak for å nå målsettingene for perioden. De ulike aktørene kan ha ulik vinkling og tilnærming for å nå målene, så det er viktig at NMCU deltar for å belyse drift og vedlikehold sett fra motorsyklistenes side.

Som en logisk videreføring av dette arbeidet vil revisjon av «Nasjonal strategi og handlingsplan for motorsykkel og moped» for samme periode også bli igangsatt i løpet av våren 2021.

Endelig utgave av «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025» er planlagt ferdig ca. 1. mars 2022, hvorpå tiltaksplanen overleveres Samferdselsdepartementet.