Leder Tor Arne Ljunggren ønsket velkommen og åpnet årsmøtet for de 50 stemmeberettigede medlemmene i salen. Møtet ble formelt konstituert og Bjørn Magnussen ble valgt til møteleder. Leder gikk så gjennom sentralstyrets beretning for 2014/2015 og fikk mange positive kommentarer og innspill til virksomheten i året som gikk.

Regnskap

Det nye sentralstyret (f.v.): Silje Lilleberg, Harry Karlsen, Liv Hermann, Tor Arne Ljunggren, Torunn Bolstad, Bjørn Vigen og Ronny Israelsson. Bent-Irene Finseth var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Det nye sentralstyret (f.v.): Silje Lilleberg, Harry Karlsen, Liv Hermann, Tor Arne Ljunggren, Torunn Bolstad, Bjørn Vigen og Ronny Israelsson. Bent-Irene Finseth var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Bjørn Magnussen presenterte regnskapet på vegne av kasserer som ikke var tilstede. Med et lite overskudd på 118 000 kroner, og en revisjonsberetningen hvor alt var i orden godkjente årsmøtet årets regnskap uten motstemmer.

Saker

Av de innmeldte sakene til årsmøtet var det nok forslaget til endring av demokratimodellen i NMCU som var den saken som fikk opp pulsen hos mange. Diskusjonene gikk friskt og årsmøtet kom med mange synspunkter og innspill. Man ble imidlertid etter hvert enige og vedtok å forkaste forslaget mot én stemme. En resolusjon om praktisk førerprøve på motorsykkel og et par mindre vedtektsendringer ble vedtatt med stort flertall.

Budsjett

Budsjett for neste driftsår år er en viktig sak for NMCU fordi det vil styre aktivitetsnivået til organisasjonen. For å kunne opprettholde aktivitetsnivået ba sentralstyret årsmøtet om å vedta en kontingentøking for 2016 og fikk årsmøtets fulle tilslutning. Kontingent for 2016 blir dermed kr. 350 for enkeltmedlemmer, kr. 300 for klubbmedlemmer og kr. 100 for ungdommer under 18 år. Familiemedlemsskap er fortsatt gratis. Kontingenten ble sist endret i 2011.

En annen viktig sak under årsmøtene i NMCU er å velge arrangør for Norgestreffet. Årsmøtet tok til etterretning at Lakselv MC hadde trukket sitt kandidatur. Kenneth Bentsen fra Saltdal MC presenterte klubbens forslag til Norgestreff 2016 på Rognan flyplass i Nordland og til stor applaus fikk Saltdal MC tildelt oppgaven med årets MC-happening i 2016. Treffdatoene blir fra 30. juni til 3. juli.

Valg

Valgkomiteens forslag til nytt styre for 2015/2016 ble presentert av May Liss Urang fra valgkomiteen. Da det ikke kom noen benkeforslag, ble leder og sentralstyret enstemmig valgt. NMCU fikk to nye styremedlemmer og ett nytt varamedlem. To styremedlemmer fikk nye roller. Det nye sentralstyret i NMCU består av like mange kvinner som menn.

Gjenvalgt leder Tor Arne Ljunggren avsluttet så årsmøtet ved å takke for tilliten. Avtroppende nestleder Erik Eriksson og avtroppende sekretær Tove Hundseth ble takket for sine år i sentralstyret og overrakt hver sin gave og æresbevisning fra NMCU. NMCUs daglige leder gjennom mange år, Wenche Jordfald, ble så til slutt takket og æret av årsmøtet etter sine nær 30 år som leder av sekretariatet. Til stående applaus fikk hun overrakt gaver fra sentralstyret, klubber og medlemmer.

Deltagerne kunne så få seg en god hvil før årsmøtemiddag og bowling sto på programmet som avslutning på dagen og kvelden. De som overnattet på hotellet til søndag fikk en hjemreise i strålende vær.

Her finner du referatet fra NMCUs årmøte 2015