Vår undersøkelse viser at førere av såkalte ”Racing”-sykler (R-sykler) og førere under 19 år, særlig ungdom på lett mc, representerer spesielt risikoutsatte grupper blant mc-førere. Videre synes det nokså klart at høy fart er den vikigste risikofaktorenknyttet til mc-kjøring, i hvert fall når det gjelder de mest alvorlige ulykkene.

Av den grunn konkluderer vi med at tiltak for å kontrollere og redusere farten trolig er de som har størst potensial. Økt politikontroll er et opplagt tiltak i så måte, ikke minst fordi motorsyklister ikke kontrolleres gjennom dagens ATK-system.

I tillegg kan også strengere restriksjoner på førerretten til lett motorsykkel være et aktuelt tiltak og økonomiske incitamenter knyttet til eie og bruk av bestemte typer sykler.

Les hele artikkelen som PDF under.