Vår undersøkelse viser at førere av såkalte ”Racing”-sykler (R-sykler) og førere under 19 år, særlig ungdom på lett mc, representerer spesielt risikoutsatte grupper blant mc-førere. Videre synes det nokså klart at høy fart er den vikigste risikofaktorenknyttet til mc-kjøring, i hvert fall når det gjelder de mest alvorlige ulykkene.

Av den grunn konkluderer vi med at tiltak for å kontrollere og redusere farten trolig er de som har størst potensial. Økt politikontroll er et opplagt tiltak i så måte, ikke minst fordi motorsyklister ikke kontrolleres gjennom dagens ATK-system.

I tillegg kan også strengere restriksjoner på førerretten til lett motorsykkel være et aktuelt tiltak og økonomiske incitamenter knyttet til eie og bruk av bestemte typer sykler.

Les mer (pdf)