Onsdag 14. april

Onsdag 14. april deltok NMCU på Trafikksikkerhetskonferansen arrangert av Trygg Trafikk. Vanligvis har dette vært en konferanse hvor fagfolk og interessegrupper møtes, men denne gangen ble konferansen avholdt digitalt som følge av Covid-19 pandemien.

Foredragene og debattene siktet seg inn mot de overordnede målsettingene i NTP. Det er et mål å halvere antall drepte og hardt skadde innen 2030 som er en krevende ambisjon. Hovedtiltakene rettes mot fart, rus og oppmerksomhet i trafikken.

MC og motorsyklister er en liten del av det totale trafikksikkerhetsbildet og problemstillinger knyttet til oss var følgelig heller ikke et hovedfokus. Med tanke på arbeidet vi skal gjøre i de fylkesvise MC-forum var det likevel interessant å høre på Gro Solberg, avdelingssjef i Viken fylkeskommune, som bekrefter at fylkeskommunene tar ansvar for trafikksikkerheten på fylkesveinettet. Vi ser det også positivt at Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør i Statens vegvesen, fremhevet at motorsyklister er en utsatt trafikantgruppe og at arbeidet med tilgivende sideterreng må intensiveres for å kunne nå målsettingen i NTP.

Det blir en viktig jobb for NMCU å samarbeide tett med aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet for å finne de gode løsningene. Vi må påvirke hvilke virkemidler som brukes for å nå målene, slik at vi motorsyklister ikke blir «tatt på senga» av urimelige reguleringer og restriksjoner. Vi må fortsette å være motorsyklistenes vaktbikkje.