Illustrasjonsfoto

Vil ha en gjennomgang av fartsgrensene

– Regjeringen ønsker å gjøre reisehverdagen til folk så enkel og effektiv som mulig. Vi ønsker dessuten å utnytte infrastrukturen vi bygger best mulig. Derfor ber jeg nå Vegdirektoratet vurdere om enkelte vegstrekninger som er dimensjonert for det, bør få høyere fartsgrense enn de har i dag, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsministeren har bedt Vegdirektoratet om å kartlegge strekninger der fartsgrensen er lavere enn veien opprinnelig var dimensjonert for, og vurdere om fartsgrensen kan settes opp.

– Riktige fartsgrenser er vesentlig for å kunne utnytte eksisterende vei-infrastruktur best mulig. Den respekten trafikantene har for skiltede fartsgrenser avhenger dessuten av at grensene virker fornuftige og logiske ut fra hvordan trafikantene selv oppfatter forholdene på vegstrekningen. Derfor ber jeg nå om denne gjennomgangen, sier Dale.

Gjennomgangen skal inneholde beregningsgrunnlaget for de samfunnsøkonomiske vurderinger som er gjort på de aktuelle strekningene.