Parter

nmcu.org er levert av Norsk Motorcykkel Union (NMCU), organisasjonsnummer 971 248 947. NMCU er selger av medlemskap i NMCU. Kjøper av medlemskap er den forbruker som foretar bestillingen.

Priser

Den oppgitte prisen for medlemskapet inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Priser kan reguleres av NMCU i Årsmøte, hvor alle med gyldig medlemskap har stemmerett. Prisreguleringer blir implementert umiddelbart etter gyldige vedtak i årsmøtet og eksisterende medlemmer betaler ny pris ved neste fornyelse.

Medlemskapet

Medlemskapet til kjøperen er aktivt fra det tidspunkt kjøperen har sendt inn bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i forbindelse med innmeldingen og NMCU innså eller burde innsett at det forelå en slik feil.

Medlemskapet fornyes automatisk. Dette kan endres av medlemmet selv på Min Side.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for medlemskapet fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. For å gjennomføre en innmelding via nmcu.org vil betaling bli avkrevd samtidig med at bestillingen sendes gjennom valgt betalingsmåte. Dersom kjøperen bestiller medlemskap utenom nmcu.org vil betaling skje ved at kjøperen legger inn sin betalingsinformasjon på Min Side, alternativt ved å betale faktura utsendt fra selger.

Et medlemskap er gyldig først når betaling er mottatt av NMCU. Det kreves gyldig medlemskap for å dra nytte av NMCUs til enhver tids gjeldende medlemsfordeler, som f.eks. nyhetsbrev til medlemmer, nettsideinnhold forbeholdt medlemmer, rabatter hos NMCUs partnere o.l.

Medlemskapet fornyes automatisk enten årlig eller månedlig alt etter hva kjøper har valgt. Automatisk fornyelse stoppes på Min Side eller ved å ta kontakt med NMCU.

Dersom automatisk fornyelse er aktivert og betalingen feiler vil NMCU sende faktura per e-post eller post.

Levering

Ved bestilling gjennom nmcu.org vil medlemskapet være aktivt og gyldig fra bestillings- og betalingstidspunktet (som vil inntreffe samtidig).

Dersom bestilling gjennom andre kanaler vil medlemskapet være aktivt fra bestilling og gyldig ved betaling.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe fra bestillingstidspunktet.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Utmelding

Ved utmelding eller andre endringer i ditt medlemskap ta kontakt med NMCU. Utmelding kan skje ved telefon, brev eller e-post.

Norsk Motorcykkel Union
Sognsveien 77C
0855 Oslo
Tlf 934 26 819
e-post nmcu@nmcu.org

Du kan også gjøre endringer selv på Min Side, herunder stoppe automatisk fornyelse av medlemskapet ditt.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.