Forslag om bortfall av volumkomponent, halv trafikkforsikringsavgift og MC som mobilitetsløsning

FrP har fremmet et representantforslag om avvikling av engangsavgiften for MC og snarest mulig fjerne volumkomponenten, halv trafikkforsikringsavgift og ønske om plan for motorsykkelens rolle innenfor bytransporten.

Forslaget vedr. avgifter er langt på veg er det samme som NMCU har fremmet overfor Finansdepartementet tidligere i år.

Engangsavgiften for motorsykler er fortsatt knyttet til en kombinasjon av slagvolum og CO2-utslipp, mens dette for personbiler er endret til en kombinasjon av NOx- og CO2-utslipp. Dette er urimelig, og ikke i tråd med omforent politikk. Slagvolum er lite relevant som uttrykk for miljøbelastning.

I 2003 fikk NMCU, med støtte fra flere andre aktører, gjennomslag for at motorsykkel skulle ha halv trafikkforsikringsavgift (den gang årsavgift) sammenlignet med personbil. Dette begrunnet i at en motorsykkel kun har 2 hjul på veien og dermed bidrar til mindre veislitasje, i tillegg til at en motorsykkel veier betydelig mindre enn en personbil og således bidrar til ytterligere mindre veislitasje og utslipp for øvrig. Over tid har imidlertid prinsippet om «to hjul – halv avgift» blitt uthulet slik at trafikkforsikringsavgiften for motorsykkel i dag er på drøyt 70% av avgiften for personbil.

MC som en del av løsningen på mobilitetsutfordringer har NMCU og FEMA løftet frem i lang tid. Dersom flere velger MC fremfor bil til å dekke sine daglige transportbehov, vil det det gi bedre plass på veiene og parkeringsplassene, altså økt kapasitet på eksisterende veinett og parkering. En hensiktsmessig avgiftspolitikk vil være et viktig bidrag til å oppnå dette. Les mer om dette i NMCUs MC-politisk plattform.

NMCU er parti-politisk nøytralt, men vi fremmer god MC-politikk. Vi konstaterer med tilfredshet at Frp’s representanter langt på veg støtter NMCUs syn, og vi ønsker flere politiske partier velkommen til å fremme god MC-politikk.