Vegsikringskonferansen 2023

Vegsikringskonferansen

Vegsikringskonferansen arrangeres av Trafikksikkerhetsforeningen og ble avholdt på Gardermoen 8. og 9. februar.

Konferansen inneholdt blant annet en debatt mellom stortingsrepresentanter fra alle de store partiene, der forskjellene i prioritering av samferdelssektoren kom tydelig frem. Debatten kan sees i sin helhet her.

NMCU deltok på konferansen med et kort innlegg og debatt med Statens vegvesen og NAF MC. Buskapet var at vi som motorsyklister og motorsykkelorganisasjoner i stor grad tar ansvar for vår egen sikkerhet. Samtidig hviler det et stort ansvar på Statens vegvesen, fylkene som veieiere, og entreprenørene for å huske på motorsyklister når veier vedlikeholdes og bygges.

Det ble også lagt frem en ny veileder for veieiere og entreprenører som benyttes ved vedlikehold og montering av rekkverk langs veiene våre. I denne er motorsyklister tilgodesett med et eget kapittel, der det anbefales tiltak på veier med høy hastighet og skarpe kurver. Tiltak tilpasset motorsykllister ved rekkverksender og støtputer anbefales også der risikoen for utforkjøring er stor. Samtidig slås det fast i veilederen at rekkverk i utgangspunktet ikke er konstruert med tanke på å ivareta motorsyklisters sikkerhet.