Er det plass til MC i fremtidens trafikkbilde?

Motorsyklister er en gruppe som ofte blir glemt når myndighetene lager nye veier eller lover og forskrifter. Stadig er vi under press fra politikere, byråkrater og veimyndigheter som ønsker å innføre restriksjoner på aktiviteten vår. Alene er det vanskelig å bli hørt, men som gruppe når vi ofte frem! Med samfunnets stadig høyere krav til miljø og sikkerhet er det viktigere enn noen gang at vi står sammen!

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) er en landsdekkende, partipolitisk nøytral interesseorganisasjon for norske gatemotorsyklister, som i over 50 år har arbeidet for å forsvare motorsyklistenes rettigheter og ivareta motorsyklistenes interesser overfor myndigheter, politikere, media og næringsliv, både i Norge og internasjonalt.

Motorsyklisme er en positiv form for rekreasjon som gir økt livskvalitet for mer enn hundre tusen nordmenn av begge kjønn, og i alle aldere. Turkjøring med motorsykkel er en sunn og spennende måte å reise på som både skaper vennskap over landegrenser og gir økonomiske gevinster i form av turisme.

Forbud mot motorsykler?

Opp gjennom tidene har det kommet mange rare, kunnskapsløse og lite gjennomtenkte forslag fra politikere og byråkrater i forsøk på å begrense bruken av motorsykler. NMCU har arbeidet hardt for å snakke motorsyklistenes sak, og vunnet frem i et stort antall av sakene. Vi kan fortsatt kjøre motorsykkel, uten begrensning på kubikk eller hestekrefter som begge har vært oppe som forslag.

Trodde du det var slutt på slike forslag? Nei da, senest 9. februar 2023 tar Divisjonsdirektør transport og samfunn i Statens vegvesen, Per Morten Lund til orde for å vurdere og forby motorsykler i en kronikk i Stavanger Aftenblad.

NMCU protesterer selvsagt kraftig på et slikt forslag. Styreleder i NMCU, Odd-Terje Døvik har skrevet et tilsvar til kronikken, Vi har også kontaktet veimyndighetene for å få bekreftet om dette er Statens vegvesens offisielle syn på motorsykler!

Parkering og tilgang i byene

Skal vi nå fremtidens mål om miljøvennlig transport, samtidig som vi beholder fleksibiliteten og unngår alt for stor trafikktetthet og køer, er motorsykkelen en åpenbar del av løsningen! Motorsykler tar bare en brøkdel av plassen til en bil. Samtidig er vekten liten og utslippene vesentlig mindre.

NMCU jobber kontinuerlig med å gjøre politikere og byråkrater oppmerksomme på at motorsykler må tas med når nye områder bygges ut! Plan og bygningsloven setter krav til at det skal settes av plass til motorsykler og mopeder ved planlegging, regulering og bygging! Vi ser ofte at det settes av plass til biler og sykler, men at motorsykler utelates fra planene.

Krav til utslippsfri transport

Det er liten tvil om at fremtidens transport vil være utslippsfri. For biler begynner de elektriske alternativene å bli mange, og ofte minst like gode som sine fossile forgjengere.

For motorsykler vil det ta litt tid før det finnes mange fullgode alternativer som dekker alle behov. Likevel kommer det stadig nye modeller og produsenter på markedet som kan dekke mange av transportbehovene. Spesielt til pendling i og rundt de store byene begynner det å komme flere interessante modeller. Dette forutsetter imidlertid at myndighetene legger til rette for elektriske motorsykler, med parkering og ladefasiliteter i byene. NMCU minner stadig myndighetene på sine forpliktelser.


EU har vedtatt at ingen fossildrevne biler skal selges etter 2035. i 2050 skal all transport være karbonnøytral. I Norge ønsker myndighetene at ingen nye fossilbiler skal på veiene etter 2025. NMCU jobber for at de samme kravene ikke kommer for motorsykler, før det finnes fullgode alternativer!

I Storbritannia har myndighetene gått lenger, og allerede vedtatt at ingen fossildrevne kjøretøy, hverken biler eller motorsykler, skal selges etter 2025. Da begynner vi virkelig å få dårlig tid! NMCU er positive til at motorsyklistene skal ta sin del av ansvaret for det grønne skiftet, men dette kan ikke vedtas før alternativene finnes!

PKK, eller EU-kontroll

EU-parlamentet har vedtatt at Periodisk KjøretøyKontroll (PKK) skal innføres også for motorsykler. Mye tyder derfor på at vi må leve med en form for periodisk kontroll av motorsykler, også i Norge. Derimot sier ikke vedtaket noe særlig om hvordan kontrollen skal gjennomføres. Her står hvert enkelt land ganske fritt til å lage egne forskrifter. Dette trenger altså ikke å følge modellen vi har for såkalt EU-kontroll av biler.

I NMCU vil vi jobbe for at kontrollen blir gjennomført på en måte som skaper minst mulig problemer for motorsyklistene. Med norske årstider vil det bli en åpenbar utfordring å gjennomføre pålagte kontroller året rundt. Verkstedene sliter allerede med bemanning, og vil ikke være i stand til å ta imot et slikt krav.

I Danmark har de fått godkjent en forskrift der veimyndighetene har fått utvidet fullmakt til å ta stikkprøvekontroller av motorsykler langs veiene. Dette er kanskje en variant vi kan se på i Norge også.

Internasjonalt

Årsmøte i FEMA

Gjennom EØS-avtalen er Norge tett knyttet til EU-systemet. I praksis er det her mange av de store avgjørelsene tas. NMCU er medlem, og har en representant i styret, i den internasjonale organisasjonen FEMA, som med sete i Bruxelles jobber kontinuerlig mot myndighetene i EU-systemet.

Stengte veier

Flere land i Europa har innført restriksjoner på hele eller deler av veinettet for motorsykler. Begrunnelsen er i hovedsak knyttet til støy.

I Tyskland har de innført såkalte «Streckensperrungen», der deler av veinettet er stengt for motorsykler. Enkelte strekninger er stengt hele sesongen, mens andre er stengt noen dager i uken eller på bestemte tidspunkt.

En komplett liste over de stengte veistrekningene finner du hos vår tyske søsterorganisasjon BVDM.

I Østerrike (Tirol) er det innført strenge restriksjoner for støy. Målingene gjøres mens motorsykkelen står stille, såkalt standstøy. Grensen er satt på 95dB, som er langt under det mange typegodkjente motorsykler leveres med. Tabellen viser noen ulike modeller av BMW S1000RR.

Se moto-db.eu for en komplett liste over motorsykler som ikke vil kunne bruke veinettet i Tirol lovlig.

Italia har på den berømte Sella runden i Dolomittene innført en annen variant, med restriksjoner på antall kjøretøy som kan benytte strekningen i løpet av et døgn.

Det vil bli solgt billetter på nett til et forhåndsbestemt antall. Uten billett vil du bli avvist på vei inn til området. Tiltaket innføres fra 2024.

Les mer her.

Gjennom FEMA jobber NMCU aktivt for å begrense slike tiltak i Europa. I Norge har vi foreløpig vært forskånet for slike forslag, men det er ingen garanti for at det ikke dukker opp! Vi følger derfor nøye med og tar tak i slike forslag om de skulle dukke opp.

Trafikksikkerhet for motorsykler

Norske myndigheter har vedtatt å jobbe mot Nullvisjonen om at ingen skal bli hardt skadd eller drept i trafikken. Om vi skal ha noen mulighet til å nærme oss dette målet må alle trafikantgrupper bidra. Vi motorsyklister er klare til å ta vårt ansvar, men forventer samtidig at ikke veimyndighetene innfører tiltak rettet mot personbiler som er direkte skadelige for oss på to hjul! Rekkverk er et slikt eksempel. Vi forventer at veimyndighetene velger rekkverk som også tar hensyn til motorsyklister.

Heldigvis ble det etter kraftig press fra NMCU i 2006 nedlagt forbud mot å bygge wire-rekkverk i Norge. Likevel ønsket samferdselsdepartementet å oppheve forbudet i 2013. Dette ble heldigvis stoppet, etter enda mer press fra NMCU og andre organisasjoner.

Nullvisjonen sier at veisystemet skal bygges på en slik måte at menneskelige feilhandlinger ikke fører til alvorlige skader. Dette gjelder også for motorsyklister! Samtidig skriver myndighetene i sin nye veileder for veirekkverk (N-160) at rekkverk ikke er konstruert for å ta vare på motorsyklisters sikkerhet. NMCU påpeker at dette er i strid med nullvisjonen, og jobber med å påvirke veimyndighetene til å ta hensyn til oss som trafikantgruppe.

Det er også viktig at vi tas hensyn til ved utbedring og daglig vedlikehold av veiene. Motorsyklister benytter ofte fylkesveinettet, som er mer underholdende enn motorvei og riksveier. NMCU gjennomfører befaringer og inspeksjoner med fokus på MC-kritiske veiforhold. Dette er nedfelt i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet, slik at fylker og veieiere må stille opp og legge til rette for slike befaringer.