Dybdeanalyse av fjorårets ulykker presentert i Samferdselsdepartementet

 

Pressemøte i Samferdselsdepartementet

Fredag 17/11-23 var NMCU på lik linje med andre organisasjoner og pressen samlet i Samferdselsdepartementet på pressemøte vedrørende ulykkesutviklingen. Her skulle dybdeanalysen for dødsulykker i vegtrafikken for 2022 presenteres i tillegg til en orientering om ulykkessituasjonen i 2023.

Svein Ringen jr.

Dybdeanalyse
Svein Ringen jr. fra Statens vegvesen presenterte dybdeanalysen for de tilstedeværende. Ulykkesanalysegruppen (UAG) i Svv samler alle data fra politi, helse og egne rapporter i løpet av et år.
I perioden 2005 – 2022 har UAG analysert 2655 dødsulykker på veg med i alt 2885 drepte personer. Ulykkesbildet domineres av møteulykker og utforkjøringsulykker, som utgjør 70% av ulykkene og 72% av antall omkomne. Fotgjengerulykker utgjør den tredje største ulykkestypen. De tre ulykkestypene utgjør til sammen om lag 85% av alle drepte i trafikken. I 2022 var det i alt 116 drepte i 105 dødsulykker der møte og utforkjøringsulykker var 85% av alle.

De fleste ulykkene skjer på fylkesvei og riksvei der fylkesveiene har mest utforkjøringer mens riksveiene har flest møteulykker.

I analysen ble det lagt vekt på at fart, ruspåvirkning og manglende førerdyktighet var dominerende. For 2022 var det manglende informasjonsinnhenting og manglende trafikal kompetanse som dominerte.

Alle trafikantgrupper er nøye beskrevet i analysen og alle faktorer rundt dødsulykkene er tatt med. Dessverre så var det 21 drepte på MC i 2022 hvorav 2 av de drepte ikke benyttet hjelm på riktig måte.

NMCU vil studere analysen nøye slik at vi kan følge opp med innspill i arbeidet rundt ulykker med spesiell fokus på MC.

Guro Ranes

2023
Guro Ranes fra Statens vegvesen orienterte om situasjonen til nå i 2023. Hun trakk spesielt frem månedene august – september og oktober som høyt ulykkesbelastede måneder. Spesielt september med hele 7 drepte på MC ble nevnt. På MC er det utforkjøringer som dominerer dødsulykkene, men det har også vært noen møteulykker, samt påkjørsel bakfra.

NMCU bemerker at både i 2022 og 2023 tyder det på at side-rekkverk uten underskinner kan være en medvirkende årsak til dødsulykkene.
NMCU vil fortsette sitt arbeid og og ikke minst sine møter med Statens vegvesen for å på plass underskinner der det er behov.