FEMA: Nytt fransk eksperiment med «støykamera»

Frankrike har presentert et nytt eksperiment med «støykameraer» for å håndtere overdreven støy fra kjøretøy i bevegelse.

Eksperimentet tar sikte på å teste de teknologiske mulighetene men må også sette de juridiske rammene som er nødvendige for å bruke støykameraer som en lovlig måte å sanksjonere overdreven støy på.

3. januar 2022 publiserte den franske regjeringen et dekret, som tillater et toårig eksperiment med opptak av støyutslippsnivåer fra bevegelige kjøretøy med faste og mobile automatiske kontrollenheter. Dekretet «omfatter også den regulatoriske delen av regelverket for å spesifisere elementene i en overtredelse av regelverket om utslipp av støy fra et bevegelig motorkjøretøy og for å tillate deteksjon av en automatisk kontrollanordning. Den fastsetter de tekniske og operasjonelle målene som skal nås for å oppnå automatisert behandling av data fra registreringsutstyr.»

Dekretet forklarer hvordan det på eksperimentelt grunnlag i en periode på to år kan innstalleres enheter for automatisk å kontrollere nivået av støyutslipp fra kjøretøy i omløp på territoriet til kommunene Bron, Paris, Rueil-Malmaison, Villeneuve-Le-Roi, som er kommuner i Haute Vallée de Chevreuse, av metropolen Nice og storbyen Toulouse. Måleinnretningene vil bli installert på veier innenfor bebygde områder der maksimal hastighet ikke overstiger 50 km / t.

Dekretet autoriserer installasjonen på offentlige veier av ikke-godkjente enheter for automatisk kontroll av støyutslippsnivået fra kjøretøy, for å utføre tester med sikte på å søke godkjenning av måleinstrumentene. Disse kontrollenhetene, som er i stand til å tilskrive et motorkjøretøy støyen som slippes ut under passasjen foran apparatet, må oppfylle de juridiske forholdene som allerede er fastsatt i fransk lov. På veier der måleapparatene testes, vil det være skilt med informasjon om eksperimentet.

Foto: Wim Taal

Det er ingen enkel sak å måle lyd – lyd er ikke som hastighet, som er ganske enkelt å måle. Når man måler lyd på en enkelt motorsykkel er det spesifikke regler for hvor mikrofonen skal stå med avstand og vinkel på eksosanlegget samt avstand til bygninger og andre objekter som kan reflektere lyd. Og vi må heller ikke glemme at måleinstrumentet må være i stand til å spesifisere hvorvidt et kjøretøy bryter loven – er det en motorsykkel, bil eller lastebil som kjører på veien?

Har myndighetene bestemt den eksakte grensen for «akseptabel støy»? Så langt er det ikke noe klart svar.

Utplasseringen av disse akustiske kameraene hevdes å handle om støyutslippsnivået som myndighetene mener er akseptabelt for offentlige veier, i stedet for å sjekke det eksakte utslippsnivået til en enkelt motorsykkel. Så, har myndighetene bestemt den eksakte grensen for «akseptabel støy»? Så langt er det ikke noe klart svar. I dekretet står det at den juridiske grensen for støyutslipp vil bli «fastsatt etter ordre fra statsråden som er ansvarlig for miljøet, med tanke på deres kategori, årsmodell og de maksimale hastighetene som er tillatt på veiene.»

I 2019 ble det gjort forskning for det britiske transportdepartementet for å identifisere og anbefale alternativer for metoder og utstyr tilgjengelig for deteksjon og håndhevelse av overdrevent støyende kjøretøy. Forskerne erkjente noen av problemene FEMA også har nevnt tidligere: «En automatisert støykameraløsning har potensial til å forbedre håndhevelsen ved å innhente tilstrekkelige data for å indikere at det har skjedd et lovbrudd før politiet handler. Det kreves imidlertid ytterligere arbeid for å velge terskelstøynivåer for ulike kjøretøyklasser og reisehastigheter i forhold til monteringsposisjonen til støykamerasystemet».

Rapporten sier også: «Selv om støykameraer som bruker akustiske signaturer for å identifisere overdrevent støyende kjøretøy ikke er fullt utviklet, er det en mulighet til å bruke dataene som er samlet inn fra støykameraet som er prøvd (…) for å karakterisere de akustiske signaturene forbundet med for støyende kjøretøy. Denne informasjonen kan brukes til å konfigurere eller angi en ytelsesspesifikasjon for et mer sofistikert støykamerasystem i nær fremtid når teknologien er fullt utviklet.» Med andre ord: eksakte standarder, et juridisk rammeverk og sofistikert teknologi må være på plass før det er mulig å avgjøre om et kjøretøy overskrider den lovlige støygrensen og for å avgjøre hvilket spesifikt kjøretøy det gjelder.

Ifølge franske myndigheter vil evalueringen av eksperimentet omfatte en vurdering av virkningen på trafikanters oppførsel, den avskrekkende karakteren av tilstedeværelsen av automatiske kontrollenheter, sosial aksept av slik overvåking og eventuell reduksjon i støyutslippsnivåer.

Introduksjonen av akustiske kameraer er ikke en utvikling vi bare ser i Frankrike. I Belgia kjører byen Genk en pilot, hvor akustiske skjermer ble installert ved siden av byens fotobokser. Når de akustiske skjermene registrerer en lyd over et visst desibelnivå, genereres en utløser og signaliserer at byens fotoboks begynner å spille inn en video av det aktuelle kjøretøyet. Andre byer i Europa har vist interesse for piloter som disse eller har kunngjort sine egne forsøk for å takle overdreven støy fra kjøretøy (ikke bare motorsykler). Utfordringen for de fleste av disse lokale initiativene ser ut til å være tilpasning av juridiske rammeverket som må på plass.

Den franske motorsyklistorganisasjonen FFMC  – medlem av FEMA – erkjenner at overdreven støy er et problem som må tas på alvor, men beklager at opplæring og informasjon igjen erstattes av sanksjoner. Både FFMC og FEMA etterlyser svar på hvordan de eksakte kravene til den såkalte Wide Open Throttle-testen, som brukes til å teste lydutslippet til en kjørende motorsykkel, kan brukes på den åpne veien.

Skrevet av Wim Taal – oversatt av NMCU

Toppfoto: FEMA

Denne artikkelen er underlagt FEMAs opphavsrett