MC og førerstøttesystemer for bil

Avanserte førerstøttesystemer for bil har dokumentert god trafikksikkerhetseffekt, både for å unngå ulykker og begrense omfanget av dem. Implementering av slik teknologi i bil kan ha positiv trafikksikkerhetseffekt også for MC, men kan også føre til økt risiko.

Avanserte førerstøtte-systemer, såkalt «ADAS» (Advanced Driver Assistance Systems) omfatter en rekke systemer og applikasjoner som assisterer eller støtter bilføreren. ADAS kan gjøre føreren oppmerksom på møtende trafikk og stillestående eller saktegående kjøretøy; det kan varsle om kjøretøy eller objekter i blindsonen og gi informasjon om trafikkbildet lenger framme.

Noen systemer griper aktivt inn, f.eks. ved å bremse automatisk eller ved å påvirke styring og fart. Under gitte omstendigheter kan ADAS fullstendig overta kontrollen over bilen. ADAS kan arbeide selvstendig, eller i forbindelse med andre kjøretøy (V2V = «Vehicle-to-Vehicle») eller infrastruktur (V2I/I2V = «Vehicle-to-Infrastructure»/«Infrastructure-to-Vehicle»).

Effekter av ADAS på motorsykler
• ADAS kan bidra til å øke motorsyklistenes synlighet, særlig i kombinasjon med V2V-systemer. ADAS kan også forhindre ulykker som følger av at bilistene ikke ser motorsykkelen, særlig i situasjoner der en bil er på kryssende kurs eller der bilførerens sikt er begrenset.
• I en overgangsfase, der motorsykler vil tilhøre et stadig mindre antall ikke-automatiserte eller ikke-oppkoblede kjøretøy, kan ADAS innebære en økt risiko fordi systemene gradvis vil forutsette at alle er digital synlige og oppkoblet.
• ADAS kan gi så mye informasjon at dette i seg selv blir en distraksjon som stjeler oppmerksomhet.

Forutsetninger for sikkert samvirke mellom ADAS og motorsykler
• Motorsykler har større farts- og akselerasjonspotensiale enn andre ikke-oppkoblede trafikantgrupper, f.eks. fotgjengere og syklister. Utviklingen av ADAS må hensynta alle sårbare og ikke-oppkoblede trafikantgrupper og må alltid testes mot motorsykler.
• Utvikling og testing av ADAS må også hensynta kjøretøy og trafikanter uten ADAS.
• Det må være mulig å ettermontere ADAS-komponenter, f.eks. sendere/mottagere, på motorsykler for å øke deres (digitale) synlighet.

Fra NMCUs MC-politisk plattform