Innholdsrikt årsmøte 2023

Innholdsrik årsmøtehelg for NMCU

 

I helga avholdt NMCU årsmøte og krets-konferanse på Gardermoen. Et 50-talls tillitsvalgte hadde tatt turen fra Troms i nord til Agder i sør for å la seg informere og inspirere til fortsatt innsats for norske motorsyklisters rettigheter.

NMCUs styreleder

Programmet startet lørdag morgen, der sentralstyrets leder Odd Terje Døvik gav en redegjørelse for «rikets tilstand».
Som mange andre medlemsdrevne organisasjoner opplever også NMCU synkende medlemstall, men ingen har tenkt å la seg stoppe av det. NMCU er viktigere enn noensinne, og det faktum at det akkurat nå er ganske stille på rettighetsfronten er ingen garanti for at det vil fortsette sånn. Stengte veier og vilkårlige støygrenser brer om seg både i Tyskland og Østerrike, og det grønne skiftet og elektrifiseringen av  kjøretøyparken kan også fort få negative konsekvenser for europeiske motorsyklister. NMCU tar ikke sorgene på forskudd, men følger nøye med.

Lydhøre deltagere på konferanse og årsmøte

Foredrag
Professor og risikoanalytiker Ove Njå fra Universitet i Stavanger fulgte opp med et spennende foredrag om MC-sikkerhet, basert på et omfattende forskningsmateriale. Njå er blant annet svært kritisk til myndighetenes bruk av statistikk i trafikksikkerhetsarbeidet, der man kun teller antall ulykker med drepte og hardt skadde. Mange av disse ulykkene inntreffer fordi den forulykkede har brutt «systemgrensene», ved f eks å kjøre ekstremt fort, eller i rus, eller uten førrerett, eller på stjålet sykkel – eller ved en kombinasjon av flere av disse faktorene. At den «seriøse» delen av motorsyklismen som NMCU organiserer skal måtte stå til rette for dette er urimelig. 

Svv ved Lars Inge Haslie engasjerte forsamlingen

Statens vegvesen
Etter Njå var det Lasse Haslie fra Statens Vegvesen sin tur til å snakke om samme tema, og vi fikk en til tider riktig underholdende debatt mellom Njå og Haslie. Sistnevnte forsvarte naturlig nok det arbeidet myndighetene gjør, uten at det bragte noe vesentlig nytt inn i saken. Uansett er det et faktum at det fortsatt dør 15-20 motorsyklister på norske veier hvert år, og det er ikke et tall noen av oss tar lett på.

Årsmøtet i full gang…

Årsmøte
Lørdag ettermiddag var det årsmøte. Årsberetning og regnskap for 2002 ble godkjent, og så var det tid for å behandle tre ulike forslag til vedtektsendringer. Det var god temperatur i diskusjonen, og mye engasjement.  Da stemmene etterhvert skulle telles manglet det tre stemmer for at sentralstyrets forslag til nye regler for representasjon på årsmøtet kunne vedtas (slike endringer krever 2/3-dels flertall). Oslo og Akershus fikk heller ikke gehør for sitt forslag om å åpne for hybrid-årsmøter. Møre og Romsdal måtte også se sitt forslag til nye retningslinjer for valgkomiteen falle. Møre og Romsdal fikk imidlertid gjennomslag for forslaget om å utvide valgperioden for sentralstyrets leder fra 1 til 2 år, og samtidig vedtektsfeste at leder og nestleder ikke skal byttes ut samtidig.

Og etter det roet det hele seg ned. Budsjett og virksomhetsplan for 2023 ble enstemmig vedtatt, og valgkomiteens forslag til nytt sentralstyre («gjenvalg på alle») ble vedtatt med akklamasjon.

Søndagen ble brukt til gruppevise samtaler på tvers av kretsene, med nyttig utveksling av erfaringer og forventinger både til hovedkontor, sentralstyre og eget arbeid.