Uoppmerksomhet årsak til flest dødsulykker

Politiet har lagt frem sin rapport om årsaker og skyld ved dødsulykker i 2022

Utrykningspolitiet har sett nærmere på hva som ligger bak dødsulykkene i trafikken. Politiet fokuserer i sitt arbeid på hva eller hvem som har skyld i ulykken, og kan derfor trekke andre konklusjoner enn Statens vegvesens UAG-gruppe eller Statens havarikommisjon, som har fokus på læringspunkter.

Hovedårsaken til flest av ulykkene er uoppmerksomhet (22%) og førerfeil (15%), tett fulgt av risikoatferd (13%) og høy hastighet (9%). Sovning og rus står også for henholdsvis 9% og 8% av ulykkene.

Menn har skyld i 88% av alle dødsulykker i trafikken. Selv om menn kjører mer enn kvinner (56% av trafikken), forklarer ikke dette den store forskjellen i skyld. 

Personer over 75 år sto i 2022 for 20% av dødsfallene i trafikken, tett fulgt av aldersgruppen 55-64 år med 18%. Aldersgruppen over 75 år står bare for 3% av trafikken, så denne gruppen ser ut til å ha en svært stor risiko sammenliknet med andre grupper.

For motorsyklister er førerfeil den største ulykkesårsaken. Politiet peker på feil valg av hastighet inn i sving som en gjenganger. Tre personer omkom på ATV, til tross for svært få ATV på veiene.

Det samme gjelder lett MC, der seks personer mistet livet i fem ulykker. Dette utgjør en betydelig andel av ulykkene med motorsykkel, til tross for at bestanden er forholdsvis liten.

Hovedfunn fra dødsulykkene i 2022 mht. til årsaker og skyld i ulykken:

 • Uoppmerksomhet og førerfeil var de to hovedårsakene som førte til flest
  dødsulykker, med henholdsvis 22 og 15 % av ulykkene.
 • I 30 % av dødsulykkene fant vi at for høy hastighet, ruspåvirkning eller annen
  form for risikoatferd var hovedårsak.
 • I 59 % av ulykkene hadde den avdøde mest skyld i at ulykken inntraff, mens for
  35 % av ulykkene hadde den overlevende mest skyld.
 • 43 personer omkom i trafikken «uten skyld».
 • Aldersgruppen 75+ utgjorde en særlig stor andel av de drepte. De utgjorde også
  en stor andel av dem som forårsaket ulykken, sett hen til den andel de utgjør av
  trafikken.
 • Menn hadde skyld i 89 % av dødsulykkene, mens de utgjorde 75 % av de som
  døde i trafikken (56 % av trafikken).
 • Fører av personbil/varebil forårsaket 61 dødsulykker. Bilfører med skyld omkom
  kun i 57 % av disse.
 • Fører av MC og ATV forårsaket 19 % av dødsulykkene, tungbilfører 8 %,
  traktorfører 5 % og syklist 6 %.
 • 24 personer omkom på MC og ATV.
 • Tungbil var involvert i 25 dødsulykker.
 • Sykkel/sparkesykkel var involvert i 13 dødsulykker.

Hele rapporten kan leses hos Politiet