Oppfordrer regjeringen til å ta grep for å bedre ulykkesutvikling

Motorsykkel ulykke

Regjeringen uttrykker i Statsbudsjettet stor bekymring for utviklingen i antall ulykker med motorsykkel:

Over tid har det vært en økning i ulykker med motorsykkel. I 2022 omkom 21 motorsyklister i veitrafikken, som er seks flere enn i 2021. Det var derfor rettet ekstra innsats mot motorsyklister i 2022. Statens vegvesen har bl.a. utarbeidet en nasjonal gjennomføringsplan for motorsykkel, moped og ATV for perioden 2022–2025.

I den nevnte gjennomføringsplanen har NMCU fått ansvar for en rekke tiltak, på linje med Statens vegvesen og andre offentlige instanser. Når Regjeringen ikke følger opp bekymringen for drepte og hardt skadde på motorsykkel med midler i statsbudsjettet fremstår busjettet som svært inkonsekvent. NMCU finansieres i sin helhet av medlemmenes kontingenter. Uten midler fra det offentlige vil det bli svært vanskelig å prioritere trafikksikkerhetsarbeidet.

NMCU setter pris på at Regjeringen uttrykker bekymring for ulykkesutviklingen. Vi undres derfor over at denne uroen ikke gjenspeiles i tildelingen av midlene, sier sentralstyreleder i NMCU, Odd Terje Døvik.