Årsmøte i NMCU Nordland

NMCU Nordland krets innkaller til årsmøte 20. januar 2024 kl. 13:00

Sted: Saltdal MC Klubb, Lagerveien 23, 8250 Rognan

Arrangementet er i tråd med gjeldende smittevernregler.

Dagsorden
1. Åpning
2. Konstituering
• Registrering av stemmer
• Godkjenning av innkalling og dagsorden
• Valg av møteleder og to referenter
• Valg av tellekorps
• Valg av to til å signere protokoll
3. Årsberetning for 2023
4. Revidert regnskap for 2023
5. Innmeldte saker

6. Virksomhetsplan for 2024
7. Budsjett for 2024
8. Valg
• Valg av leder for et år
• Valg av 2 til valgkomite
• Valg av revisor for et år

Ikke på valg
• Nestleder valgt i 2023 for 2 år
• Styremedlem/økonomiansvarlig valgt i 2023 for 2 år

Etter årsmøtets slutt
9. Orientering om MC-forum Nordland

Aktuelle saker, forslag til kandidater og eventuelle spørsmål bes sendes til styreleder i NMCU
Nordland krets, Ole Kristian Lj. Ringstad per e-post nmcu.nordland@gmail.com eller på
mobil 47 04 39 20 senest to uker før møtet.

Vi ønsker alle medlemmer av NMCU velkommen til dette årsmøtet, og håper dere sender inn
saker som berører dere.

Med vennlig hilsen

Fra styret i NMCU Nordland

Ole Kristian Ljunggren Ringstad
Styreleder