NMCU mener nullvisjonen må prioriteres høyest

Nasjonal Transportplan 2025 – 2036 viser liten interesse for nullvisjonen for motorsyklister

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) mener fremlagte NTP 2025-2036 viser liten interesse for den vedtatte nullvisjonen for hardt skadde og drepte i trafikken.
Det er vel kjent at motorsyklister er en svært utsatt trafikantgruppe med nesten 20% andel av drepte i trafikken i 2023.
NMCU har gjennom alle år påpekt utfordringer og mangler på vedlikehold, utbedring av veg og mangelfullt med underskinner på spesielt utsatte strekninger, og mangelfullt tilgivende terreng.

Som en av offentlige myndigheters foretrukne ideelle organisasjoner har NMCU et godt og faglig samarbeid med sentrale og lokale vegmyndigheter. Vi mener myndighetene nå må gjøre alvor av intensjonene i nullvisjonen, og koble NMCU tettere inn i arbeidet for å få ned andelen hardt skadde og drepte motorsyklister i trafikken. Vi står klare med høyt kompetente motorsyklister over hele landet for befaringer på vegstrekninger gjennom sesongen.

Men befaringer med myndigheter krever også at myndighetene stiller opp, og NMCU ber departementet følge opp det viktige arbeidet som gjøres gjennom MC-forum i landet, samt å påpeke ovenfor lokale vegeiere det store ansvaret som følger eierskapet til offentlige vegstrekninger.